Liberecký kraj má získat na „kotlíkové dotace“ přes 140 mil. KčRada kraje na svém zasedání dne 4. srpna odsouhlasila zapojení Libereckého kraje do realizace takzvaných. „kotlíkových dotací“ Operačního programu životní prostřední 2014 – 2020 a schválila projektový záměr „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. Do 30. září 2015 bude na Ministerstvo životního prostředí předložena projektová žádost, v které kraj požádá o finanční dotaci. V 1. výzvě by měl získat částku ve výši 140.400.000 Kč. Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu bude možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající objekt vytápěn kotlem na tuhá paliva. 

„Do konce roku 2018 musí být konečnými uživateli za tyto peníze vyměněno 940 kotlů. Předpokládané vyhlášení programu na území Libereckého kraje bude na přelomu prosince 2015 a ledna 2016,“ upřesnil Vít Příkaský, radní resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Zapojení krajů do administrace „kotlíkových dotací“ odsouhlasila dne 5. června 2015 Asociace krajů České republiky. Celková alokace pro realizaci kotlíkových dotací na území ČR pro programové období 2014 – 2020 činí 9 mld. Kč. V tomto období budou vyhlášeny tři výzvy na dvouleté projekty kraje. Na 1. výzvu vyhlášenou 15. července 2015 byly vyčleněny 3 mld. Kč. Pro Liberecký kraj pro připadá 4,68%, tj. zmíněných 140,4 mil. Kč.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel na pevná paliva,
 • plynový kondenzační kotel,
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro“ energetická opatření.

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň „mikro“ energetická opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu:

 • Zateplení  střešních/půdních prostor
 • Izolace stropu sklepních prostor
 • Instalace tepelně izolačních folií do oken
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti základů a podlahové desky v přízemí objektu
 • Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Zajištění střechy proti profukování
 • Výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

nebo v objektech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).

Podpora bude poskytována formou dotace, a to se základní hranicí 75 % podpory z celkových způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby. V případě, že je v rámci projektu realizován kotel spalující pouze uhlí (netýká se kombinovaných kotlů s možností spalování  uhlí/biomasa), je základní výše podpory snížena na 70%.  Podpora může být navýšena až do výše 85% za splnění dalších podmínek, které budou specifikovány.

Podpora je dále omezena max. způsobilými náklady celého projektu ve výši 150 tis., kde náklady na „mikro“ energetická opatření  mohou tvořit max. 20 tis. celkových způsobilých nákladů. (Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou tedy 150 tis. Kč a maximální výše dotace 127,5 tis. Kč).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest