fbpx

Dne 17.08.2015 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon, kterým se mění zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cílem této novely přestupkového zákona je zavést přísnější postihy recidivy závažnějších přestupků proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku

Již od 01.10.2015 novela přestupkového zákona zvyšuje obecné výše horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:

  • v případě blokového řízení z původní částky 1.000 Kč na 5.000 Kč
  • v případě příkazního řízení z původní částky 4.000 Kč na 10.000 Kč

U osoby, která v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku – MLADISTVÁ/Ý se:

  • horní hranice pokuty snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 5.000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2.500 Kč. V ústním projednávání přestupku tedy mladistvému může být uložena maximální pokuta ve výši 5.000 Kč a ve zkráceném blokovém řízení maximálně pokuta ve výši 2.500 Kč.

V novele přestupkového zákona se od 01.10.2015 rovněž zavádí institut PŘERUŠENÍ BĚHU PROMLČECÍ DOBY – běh 1 roční prekluzivní lhůty se nově přerušuje:

  • zahájením řízení o přestupku
  • vydáním rozhodnutí o vině z přestupku
  • doručením příkazu o uložení pokuty

Přerušením běhu 1 roční prekluzivní lhůty začíná běh nové lhůty, ale přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání. Důvodem této změny je skutečnost, že stávající prekluzivní jednoroční lhůta je příliš krátká a často docházelo k tomu, že po jejím uplynutí zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.

Ještě citelnější změny přestupkového zákona nastanou dnem 01.10.2016, kdy dojde k novému rozčlenění vymezení přestupků proti občanskému soužití a proti majetku, přičemž současně za spáchání těchto přestupků budou zvýšeny horní sazby pro uložení pokuty např. za urážku na cti z 5.000 Kč na 20.000 Kč, při recidivě pak až do 30.000 Kč. Rovněž u majetkových přestupků dojde k navýšení horních sazeb a to z původních 15.000 Kč až na 20.000 Kč, při recidivě opět až na 30.000 Kč.

Nově bude stanoven zákaz, že ve zkráceném blokovém řízení nebude možno vyřídit přestupek v případě, že bude zjištěna recidiva, ale bude nutno provést klasické ústní projednávání přestupku a uložit vyšší sankci.

V rámci přestupkového zákona se za RECIDIVU považuje opakované spáchání přestupku = došlo-li ke spáchání přestupku, přičemž za tentýž byl v posledních 12 měsících pravomocně uznán vinným.

Velkou změnou bude rovněž zavedení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém se budou evidovat pravomocná rozhodnutí (tj. rovněž i uložení blokových pokut) o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku.

Z důvodů prověřování případné recidivy bude povinností správních orgánů opatřit si opis z evidence (rejstříku) přestupků, dle kterého bude zjištěno, zda již byl pachatel postižen za spáchání přestupku a jakým správním orgánem, tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém případě za recidivu musí být postižen vyšší pokutou.

Tuto ověřovací povinnost by měla plnit i Policie ČR a obecní policie před vyřízením věci v blokovém řízení na místě spáchání přestupku.

Frýdlant 07/09/2015
Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu – přestupky, tel. 482 464 049

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close