Na nejdelší den v roce, neděli 21. 6. 2015, při­padá den zví­řat s nejdel­ším krkem. Do sla­vení Svě­to­vého dne žiraf se o víkendu zapojí hned něko­lik čes­kých zoo. Přijďte sla­vit s žira­fami!

žirafa

Žirafa masaj­ská v Keni | Kre­dit: Phi­lip Shel­drake, CC BY-SA 2.0

Ačkoli Svě­tový den žiraf při­padá na neděli, v libe­recké zoo se bude sla­vit již v sobotu 20. června. V tento den bude mít každý návštěv­ník vyšší než 2 m nebo s pří­jme­ním Rothschild  (nutné před­lo­žení OP) vstup zdarma. Pro pře­dem regis­tro­vané účast­níky budou od 9.00 do 13.00 pro­bí­hat pro­hlídky záku­lisí pavi­lonu žiraf. Násle­do­vat bude ve 13.30 beseda se zoo­logy na téma chovu žiraf – setkání se usku­teční pod širým nebem u žirafí vyhlídky. Během celého dne pak bude pro děti při­pra­vena žirafí stezka s odmě­nou na konci. 

Každý návštěv­ník, který při­jde při­jde do zoo v sobotu 20. června mezi 9. a 12. hodi­nou se svou žirafí hrač­kou, obdrží u žirafí vyhlídky knihu Prů­vodce po ZOO Libe­rec a návod, jak se zapo­jit do pro­jektu Twiga na ochranu žiraf Rot­schil­do­vých.

Svě­tový den žiraf se poprvé sla­vil v roce 2014. Vznikl z ini­ci­a­tivy Nadace pro ochranu žiraf (Giraffe Con­servation Foun­dation). Akce pořá­dané v sou­vis­losti se svát­kem těchto dlou­ho­kr­kých savců mají za úkol upo­zor­nit na kle­sa­jící stavy žiraf žijí­cích ve volné pří­rodě – za posled­ních 15 let se totiž jejich počet sní­žil ze 140 000 na 80 000 jedinců.

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close