Na nejdelší den v roce, neděli 21. 6. 2015, při­padá den zví­řat s nejdel­ším krkem. Do sla­vení Svě­to­vého dne žiraf se o víkendu zapojí hned něko­lik čes­kých zoo. Přijďte sla­vit s žira­fami!

žirafa

Žirafa masaj­ská v Keni | Kre­dit: Phi­lip Shel­drake, CC BY-SA 2.0

Ačkoli Svě­tový den žiraf při­padá na neděli, v libe­recké zoo se bude sla­vit již v sobotu 20. června. V tento den bude mít každý návštěv­ník vyšší než 2 m nebo s pří­jme­ním Rothschild  (nutné před­lo­žení OP) vstup zdarma. Pro pře­dem regis­tro­vané účast­níky budou od 9.00 do 13.00 pro­bí­hat pro­hlídky záku­lisí pavi­lonu žiraf. Násle­do­vat bude ve 13.30 beseda se zoo­logy na téma chovu žiraf – setkání se usku­teční pod širým nebem u žirafí vyhlídky. Během celého dne pak bude pro děti při­pra­vena žirafí stezka s odmě­nou na konci. 

Každý návštěv­ník, který při­jde při­jde do zoo v sobotu 20. června mezi 9. a 12. hodi­nou se svou žirafí hrač­kou, obdrží u žirafí vyhlídky knihu Prů­vodce po ZOO Libe­rec a návod, jak se zapo­jit do pro­jektu Twiga na ochranu žiraf Rot­schil­do­vých.

Svě­tový den žiraf se poprvé sla­vil v roce 2014. Vznikl z ini­ci­a­tivy Nadace pro ochranu žiraf (Giraffe Con­servation Foun­dation). Akce pořá­dané v sou­vis­losti se svát­kem těchto dlou­ho­kr­kých savců mají za úkol upo­zor­nit na kle­sa­jící stavy žiraf žijí­cích ve volné pří­rodě – za posled­ních 15 let se totiž jejich počet sní­žil ze 140 000 na 80 000 jedinců.

Pin It on Pinterest