kanalda

Autor: Město Hejnice

Město Hejnice sděluje občanům, kteří mají povinnost se připojit ke kanalizaci následující:
1) Zastupitelstvo města Hejnice usnesením číslo 28/2016 ze dne 24. února 2016 vydalo, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změněn některých zákonů nařízení obce č. 1/2016, které ukládá povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 31. července 2016. Ustanovení tohoto nařízení se vztahuje na všechny objekty a nemovitosti, kde je technicky možné připojit se na kanalizaci.
2) Po uvedeném termínu bude ze strany města Hejnice provedena kontrola plnění tohoto nařízení.
a) majitelé objektů, kteří nebudou mít uzavřenou smlouvu s FVS a.s. a budou splňovat podmínky napojení na veřejnou kanalizaci, budou dopisem vyzváni, aby doložili, jakým způsobem likvidují odpadní vody. V případě, že toto nedoloží anebo likvidace těchto odpadních vod bude v nepoměru s odběrem vody, bude věc předána správnímu orgánu (§ 38/6 vodního zákona, neprokázání této skutečnosti je přestupkem podle § 118/1 d) nebo správní delikt § 125c/1 d) vodního zákona a následně budou vyzváni, aby se připojil na veřejnou kanalizaci,
b) majitelům objektů, kteří po výzvě doloží vše potřebné a přesto nebudou ochotni se připojit k veřejné kanalizaci, může městský úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit povinnost připojit se na kanalizaci (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích), v případě, že ani po vydání rozhodnutí majitel objektu se na kanalizaci nepřipojí, může městský úřad postupovat v souladu s § 112/c správního řádu a vymáhat splnění této povinnosti např. donucovací pokutou.

Zdroj: Město Hejnice

Viz http://www.mestohejnice.cz/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser=#akt40448

Pin It on Pinterest

Share This
X
X