fbpx

KRAJ – Policisté a spolupracující subjekty se zaměřovali na zákaz prodeje alkoholu mladistvým v českém pohostinství. Během týdne společně zkontrolovali na 25 provozoven. 

alkohol

Ve dnech 24. června – 1. července 2016 probíhala na území celého Libereckého kraje akce s názvem „ALKOHOL“  zaměřená zejména na zákaz prodeje a podávání alkoholu mladistvým v českém pohostinství. Policisté se v rámci akce zaměřili i na prevenci a odhalování majetkové a drogové trestné činnosti. Hlídky pátraly i po hledaných osobách a odcizených věcech.

Do akce se dále zapojily i další spolupracující subjekty –  Živnostenské úřady, Celní úřad pro Liberecký kraj,  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Městské policie, Krajský úřad, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Oblastní inspektoráty práce, Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby a další.

Policisté kontrolovali zejména dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Zákon zakazuje osobě mladší osmnácti let prodat, podat nebo jinak umožnit požití alkoholického nápoje nebo jinou návykovou látku. Přestupek je možné vyřešit na místě uložením blokové pokuty ve výši do 5 000 Kč, nebo přestupek oznámit správnímu orgánu pro podezření ze správního deliktu. V takovém případě může být přestupci, fyzické osobě, ve správním řízení uložena sankce až do 50 000 korun nebo zákaz činnosti, právnické osobě až do 500 000 korun.

Do akce bylo na území Libereckého kraje nasazeno téměř osm desítek policistů,  kteří během jednoho týdne zkontrolovali na 25 restaurací, klubů, zábavních podniků apod. a přes 380 osob. Celkem v 19 případech zjistili, že osoby do 18 let požily alkoholický nápoj. 

Alkohol u osob do 18 let:

osoby od 15 do 18  let
chlapci 10
dívky  9
osoby do 15 let 19
chlapci    0
dívky   0

U jedné z kontrolovaných osob na Semilsku policisté zjistili, že  byla pod vlivem drog – marihuany. V tomto případě se jednalo o přestupkové jednání, které bude dále řešit příslušný správní orgán.

V rámci bezpečnostního opatření ALKOHOL řešili  policisté v celém kraji 18 přestupků různého charakteru, přičemž 3 z nich  vyřešili na místě uložením blokových pokut ve výši 2.500,- korun, ve 12 případech přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Tři přestupky vyřešili jiným způsobem.

Nutno podotknout, že tyto kontroly nebyly dělány plošně, ale ve vytipovaných provozovnách, ve kterých jjiž policisté v minulosti zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým. Zároveň policisté prováděli kontrolu pouze u těch osob, u kterých měli podezření, že by mohly být pod vlivem alkoholu či psychotropních látek a byly mladší 18 let.

Kromě již zmíněných spolupracujících subjektů byla dále domluvená spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje a dětskými odděleními nemocnic v Jablonci nad Nisou, Liberci a Jilemnici. Lékaři a zdravotníci byli připraveni být povoláni v případech, že by mladiství byli ovlivněni alkoholem či psychotropními látkami v takové míře, kdy by byli nebezpeční sami sobě.

Celní úřad pro Liberecký kraj se zaměřoval na dodržování zákona o povinném značení lihu č. 307/2013 Sb. a kontrolu  značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. V rámci kontrolní činnosti zjistil u jednoho subjektru porušení zákona V jedné jablonecké restauraci zabavil nekolkovanou láhev alkoholu – slivovice.

Česká obchodní inspekce pro Liberecký kraj v rámci kontrol nezjistila žádná závažná porušení právních předpisů. Jednalo se o porušení menšího charakteru, se kterými se běžně inspektoři při obdobných kontrolách setkávají. Zjištění se týkala zejména podání objednaného alkoholického nápoje v nesprávném množství, neseznámení spotřebitele s cenou prodávaných nápojů, nevydání dokladu o zakoupení výrobku s předepsanými náležitostmi a používání úředně neověřených měřidel. Z celkem 6 provedených konrol zjistili porušení zákona č.. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve dvou případech na Jablonecku. S podnikateli restaurací bude zahájeno správní řízení,

Hasičký záchranný sbor Libereckého kraje  zjistil převážně nedostatky typu zatarasených únikových východů a dále ndeostatky v oblasti vybavení provozoven protipožární technikou.

Obecní živnostenské úřady v kraji, které se akce zúčastniliy, se zaměřovaly na kontrolu dodržování živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů vztahujících se k živnostenskému podnikání, zejména na kontrolu označení provozoven příslušnými údaji, zda podnikatelé mají platná živnostenská oprávnění pro provozovanou živnost tj. hostinskou činnost a koncesi na prodej lihovin či zda mají k dispozici doklady o likvidaci odpadů. Ve dvou provozovnách byly zjištěny nedostatky typu nedostatečného označení provozovny a ve dvou provozovnách v Jablonci nad Nisou byla zjištěna nelegální hra.

Městká policie Liberec zjistila v jednom případě porušení kolaudačního řízení – stavebního zákona, překročení provozní doby.

Policisté nezjistili žádné trestné činy související s podáváním alkoholu mladistvým, ani související s omamnými a psychotropními látkami. Nebyl zjištěn žádný případ, kdy by bylo u osoby mladší 18 let zjištěno požití velkého množství alkoholu nebo užití velkého množství drogy. Spolupracující subjekty tak pokračovaly v již navázané bližší spolupráci. Podobné akce budou v průběhu roku na území kraje probíhat i nadále.

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close