Odborná péče o autistické dítě s Montessori přístupem

Práce s autistickým dítětem je velmi zajímavá. Předkládám jeden z postupů mé odborné péče o dítě s autismem, ale s těžší mentální poruchou. Ve své práci se zabývám rozvojem řeči a mou snahou je rozšíření aktivní a pasivní zásoby. Rozvoj řeči je možný docílit i pomocí metody s názvem Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS). Rozšíření aktivní či pasivní zásoby slov u autistického dítěte ovlivňuje zásadně i jeho chování.

Přinese-li práce úspěch, může docházet ke znatelnější samostatnosti, k odbourávání nejistoty či pocitu úzkosti z nepředvídatelného dění. Pomocí této metody u autistického dítěte je možné docílit lepší pochopení sociálních výrazů, které také patří do autistické triády, jakožto včas diagnosticky podchycených specifických znaků v chování a jednání.

Chlapec používá verbální komunikaci, sice má komunikační charakter, ale přesto jeho způsob užívání řeči se minimálně přizpůsobuje danému sociálnímu kontextu či situaci (nesnese jízdu v přeplněných dopravních prostředcích, nechápe některé neverbální projevy, gesta, mimiku). Chlapec využívá alternativní způsob komunikace, prostřednictvím piktogramů pro zlepšení psychického stavu, aby nedocházelo k sebestimulačním projevům či k agresivitě a jiným negativním projevům v chování. Kontakty se svými vrstevníky navazuje odlišným způsobem, například dotekem (druhého štípe). Chlapec se zapojuje do společenské hry velmi rád i přesto, že je obtížněji chápe (především jejich pravidla). Jeho každodenním ranním či večerním rituálem je stavění aut do řady, u kterého vydává nesrozumitelné skřeky a říká nesmyslná slova, tzv. neologismy, také se ve verbálním projevu objevuje echolálie bezprostřední a pozdní, časově opožděná.

Nyní popíši stručně lekci vhodnou a používanou pro dítě s autismem.

Výuková lekce – Výměna obrázku za věc

Cíl: dítě vezme ze stolu obrázek a vymění ho se speciálním pedagogem

za oblíbenou věc. Jde o pochopení základního principu VOKSu, tedy výměny.

Příprava: oblíbené potraviny a předměty; obrázky odpovídající oblíbeným věcem.

Výchozí pozice: dítě sedí za stolem. Speciální pedagog sedí proti dítěti.

Instrukce: během této lekce se nepoužívají neverbální pokyny; prezentujeme pouze

jednu oblíbenou věc; zkoušky o pochopení významu slova se provedou několikrát

za den.

Postup:

● zvolená oblíbená věc je vhodnější potravina;

● obrázek demonstrující věc (potravinu) předložte před dítě (blíže k němu);

A) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● jednou rukou nabízejte oblíbenou věc, pokud vám ji chce vzít, zavřete dlaň

a zároveň nastavte dlaň druhé ruky, aby vám do ní dítě vložio obrázek; pokud

nereaguje, zavolejte na něj („Mám sušenku!”). V žádném případě na něj

nevolat pokyny: ”Dej mi obrázek!; a neříkejte ne.

B) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● ihned, jakmile se dotkne obrázek vaší dlaně, potěšeně zareagujte: „Sušenku!”,

„Aha, ty chceš sušenku.”.

● provedete co nejrychlejší výměnu: dám – dostanu, aby dítě pochopilo, že jde o výměnu.

● Výměnu proveďte 5x po sobě.

C) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● prodlužujte dobu s nastavením dlaně, vyčkávejte, zda dítě samo obrázek

nezvedne a nepodá;

● nacvičujte tak dlouho, dokud není tato činnost zautomatizována, a to bez

nápovědy, bez pochvaly, bez nastavení dlaně v 80% případů.

Tímto jednoduchým způsobem můžete rozšiřovat slovní zásobu Vašeho dítěte.

Přeji úspěch!

Napsala: dne 8.6.2016

předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s.

Mgr. Pálová Helena

Pin It on Pinterest