mostknadejiOrganizace Most k naději vznikla v roce 1995 registrací u MV ČR a její vznik byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. Most k naději pod sebou sdružuje řadu sociálních služeb od kraje Ústeckého až po Liberecký.

Organizace se soustřeďuje především na sociální patologie typu závislostí a jejich dopadů na jednotlivce, rodiny, potažmo celou společnost, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ubytování pro osoby vycházející z ústavních zařízení atd. Most k naději v Libereckém kraji zřizuje terénní programy pro osoby ohrožené drogou, K-centrum Liberec a K-centrum Česká Lípa, Dům na půl cesty Liberec a Program sociální prevence.

Na Frýdlantsku se můžete nejčastěji setkat s pracovníky terénních programů pro osoby ohrožené drogou. Tento pár lze potkat vždy ve středu a pátek od 13.00 do 18.00 hodin. Naše služby nabízíme osobám ohroženým závislostí, především na nealkoholových drogách. Služby jsou anonymní a bezplatné. Cílem je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést je k co nejbezpečnější aplikaci (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní) a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik. Dále je poskytováno screeningové testování na protilátky pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitida C, syfilis).

Tato služba má velký celospolečenský význam, neboť v rizikových komunitách je prováděna osvěta, jež pomáhá v prevenci šíření infekčních epidemií do širší veřejnosti. V rámci širší prevence jsou sbírány pohozené stříkačky přímo na ulici. Informace o nich se do střediska dostávají prostřednictvím telefonátů od občanů či přímo od zodpovědných klientů, kteří s Mostem k naději dlouhodobě spolupracují. V neposlední řadě organizace spolupracuje s rodiči osob ohrožených závislostí. Závislost není problém pouze jednotlivce, ale celých rodin, kterým jsou takto poskytovány cenné informace a podpora v nelehké životní situaci. Komunikace a informovanost širší veřejnosti zejména rodin osob užívajících drogy je nejlepším stavebním kamenem zdravé společnosti i proto jste naše pracovníky mohli potkat na místním hudebním festivalu Fryyfest, který navštívili s pojízdným stánkem.

Důležitým posláním terénních programů je též delegování klientů do návazných služeb. Nejbližší touto službou je pro velkou část frýdlantských klientů K-centrum Liberec, kde je již vhodnější prostor a čas pro komplexnější práci na řešení sociálně-patologických problémů klienta a následné směrování do léčebných zařízení.

Lukáš Ron
vedoucí terénních programů v Libereckém kraji
Most k naději, z.s.

logo Most k naději
 

Zdroj: Nové Město pod Smrkem

Pin It on Pinterest