Ještě týden mají školy, školky a organizace pracující s mládeží čas přihlásit své nápady z oblasti ekologické výchovy dětí do grantového řízení, které vyhlásila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace vítá zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost), projekty s delší časovou návazností a případně s přímou vazbou na Jizerské hory. „Uvědomujeme si, že kladný přístup veřejnosti k životnímu prostředí je nezbytným krokem k tomu, abychom dosahovali její lepší ochrany. A kde začít lépe než u těch nejmenších. Smyslem celého grantového programu je pomoci aktivním školám i učitelům s financováním jejich často velice kvalitních nápadů, na které v rozpočtech škol již nezbývají prostředky,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz a uzávěrka pro jejich zasílání je v úterý 31. 1. 2017. V letošním roce již nadace nevyžaduje odevzdávání v papírové podobě, ale žádost postačuje odevzdat pouze elektronicky emailem. Následně žádosti zhodnotí poradní sbor složený z řad odborníků na ekologickou výchovu, kteří udělí doporučení pro správní radu nadace. Ta s konečnou platností rozhodne o podpoře jednotlivých projektů počátkem března. Následně již nadace uzavře smlouvy s úspěšnými žadateli a poskytne jim přidělené finanční prostředky. „Letos jsme se rozhodli ještě zjednodušit žadatelům administrativu spojenou s grantovým řízením a žádost nově nevyžadujeme v papírové podobě. Domnívám se, že školy i učitelé mají papírování již tak hodně a každý krok, který jim v tom trochu uleví, považuji za rozumný,“ vysvětluje Petrovský.

Grantový program ekologické výchovy dětí je pravidelně vyhlašován již od roku 2003 a v jeho historii bylo podpořeno 178 projektů celkovou částkou skoro 2,5 mil. korun. Zájem škol plynule stoupá a ukazuje tak zvyšující se zájem pedagogů o tuto problematiku. Vše samozřejmě závisí i na finančních prostředcích, které se podaří nadaci na tento záměr získat od svých dárců. Každoročně se tak obrací na společnosti, které jsou ochotny grantový program podpořit. „Prostředky nám poskytují převážně regionální společnosti, bez jejichž pomoci by byl celý projekt nemyslitelný. Peníze skládáme po menších částkách a tak i dar v řádu tisíci korun je pro nás velice vítaný,“ sdělil Petrovský.

Po skončení projektu odevzdají úspěšní žadatelé jednoduchou závěrečnou zprávu a doloží kopie účetních dokladů, které byly hrazeny z nadačního příspěvku. Vzhledem k plánované změně názvu a rozšíření účelu nadace již budou úspěšní žadatelé uzavírat smlouvy s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody, na kterou se Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor k 1. 3. 2017 změní. Pro školy se však nic nemění a není potřeba z jejich strany činit žádné zvláštní kroky.

 

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                                   tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Pin It on Pinterest