Foto: Karel Mudra-Jizerské tajemno

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor změnila svůj název a nově se jmenuje Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Odkazuje tak na druhého polistopadového ministra životního prostředí, který stál u jejího vzniku. Ivan Dejmal se zasadil o položení základů systematické péče o životní prostředí v České republice. Zároveň se nadace rozhodla své zkušenosti, které získala při obnově a ochraně přírodního a krajinného prostředí Jizerských hor, uplatnit i v dalších místech celé České republiky.

Podnětem k založení nadace byl v roce 1993 neutěšený stav Jizerských hor včetně odlesnění jejich vrcholových partií. „Náprava této kritické situace byla naším hlavním posláním a z toho důvodu zněl dřívější název Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. U našeho zrodu stála řada odborníků i ministrů životního prostředí a jedním z nich byl dnes již zesnulý Ivan Dejmal,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Ivan Dejmal patřil k nejvýraznějším polistopadovým osobnostem ochrany přírody v ČR, který zásadním způsobem přispěl k vytvoření dlouhodobého konceptu ochrany přírody a krajiny v naší zemi a nadaci podporoval od samého počátku.

Za posledních více než 20 let se výrazně změnil stav lesní krajiny Jizerských hor a to jak snížením imisní zátěže, tak i obnovou porostů s přírodě bližší druhovou skladbou na což byly vynaloženy celkově stovky mil. korun. „Stav prostředí se zde sice zlepšil, avšak nekritický optimismus není úplně na místě. Proto Jizerské hory vyžadují nadále naší pozornost a podporu, byť ne v intenzitě uváděné v současném názvu naší nadace, který byl adekvátní stavu místní krajiny koncem 80. a začátkem 90. let minulého století,“ říká předseda správní rady František Pelc. V této souvislosti upravila nadace svou působnost a účel, který však bude i nadále zaměřen na obnovu a ochranu přírodního a krajinného prostředí a to především v Jizerských horách, přičemž se však nebude vylučovat i podpora výjimečně vhodných projektů ochrany přírody i mimo toto území jinde v ČR, případně v zahraničí.

Nadace doposud podpořila stovky menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun a podařilo se jí vybudovat stabilní nadační kapitál, což z ní činí významnou nyní již celostátně působící nadaci v oblasti životního prostředí. I nadále chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Poskytuje nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Pravidelně prochází obsáhlým hodnocením a je držitelem certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

V současné době se mimo jiné zaměřuje na obnovu ekologicky stabilních lesních porostů s přírodě blízkou druhovou a prostorovou skladbou, která je nezbytná pro přirozený a zdravý les. Podílí se na projektech, které se zaměřují na zvyšování retence vody v krajině přírodě blízkým způsobem. „Naším dlouhodobým cílem je také rozvíjet pozitivní vztah lidí k přírodě a motivovat veřejnost k nezbytnosti její ochrany. Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.“ doplňuje Petrovský.

Nadace představila i nové logo a zásadní proměnou prošly také její internetové stránky, které naleznete na adrese www.nadaceivanadejmala.cz. Na zajímavých interaktivních mapách si můžete prohlédnout projekty, kde nadace pomáhá. Pomoci jí můžete nákupem kalendáře Zaostřeno na Jizerky nebo zasláním finančního daru. Dozvíte se také o grantových programech, pravidelně vyhlašované fotografické soutěži a samozřejmě i o nadaci samotné. „Staré internetové stránky již neodpovídaly současným standardům a tak jsme využili změnu názvu k jejich přepracování. Návštěvníky chceme vtáhnout do naší činnosti a provést je po projektech, na kterých se podílíme. Věřím, že se to povedlo a lidé ocení celkový nový design i funkčnost našeho webu. Hodně jsme se věnovali také naší nové grafické prezentaci, tak aby působila moderním dojmem, ale zároveň jsme v logu odkázali na hlavní poslání nadace a na témata, kterým věnujeme svou pozornost,“ představuje novinky Jakub Trsek, vedoucí kanceláře.

 

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

                            tel.: 605 701 503, e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz,

                           www.nadaceivanadejmala.cz

*******************************

O Ivanu Dejmalovi:

Ing. Ivan Dejmal se narodil 17. 10. 1946 v Trmicích u Ústí n. L. Zasadil se o položení základů systematické péče o životní prostředí v České republice. Účastnil se vzniku Charty 77 a začal pracovat v její ekologické skupině. V roce 1987 založil a později redigoval Ekologický bulletin. V letech 1991-1992 byl druhým polistopadovým ministrem životního prostředí a výrazně se zasloužil také o vznik a vládní podporu Programu obnovy venkova. Následně pracoval v Českém ekologickém ústavu a byl i ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Působil mimo jiné i ve Společnosti pro krajinu, Společnosti pro trvale udržitelný život, v Ekologické sekci Křesťanské akademie, ve Spolku pro obnovu venkova nebo v novém Ústavu paměti národa. Od roku 1995 působil jako samostatný projektant se specializací na ochranu přírody a krajiny. Účastnil se na desítkách zakázek na územních plánech, revitalizačních projektech, pracoval jako poradce ministrů, expert Světové banky pro posuzování vlivů programů a projektů na životní prostředí. Vedle své profese byl nadále činný v mnoha nevládních neziskových organizacích a hnutích. Zemřel náhle v roce 2008. Ve stejném roce obdržel im memoriam Cenu Josefa Vavrouška udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno za celoživotní příkladný lidský, občanský i profesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-ekonomického a životního prostředí a za neutuchající energii, kterou vydával od studentských dob pro obnovu lidské svobody, demokracie, práva na slušné životní prostředí a veřejné zdraví, ale i pro ochranu přírody a krajiny jako podmínky života ostatních živých stvoření, ne jen člověka. Důležitou roli sehrál také při vzniku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se od roku 2017 k připomenutí jeho významu přejmenovala na Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Zdroj: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Pin It on Pinterest