Od 1. dubna 2017 bude ve Frýdlantě zakázán podomní a pochůzkový prodej. Frýdlantští radní o tom rozhodli koncem února na svém zasedání. Město Frýdlant proto vydává nařízení, které tento prodej zakazuje. Důvodem jsou problémy s takzvanými „šmejdy“

„Podomní a pouliční prodej je často prováděn formou nátlaku nebo využívá momentu překvapení a nepřipravenosti člověka. Ten pak může vlivem těchto okolností přistoupit na podmínky, na které by za normálních okolností nepřistoupil. Praktiky „šmejdů“ se navíc neustále mění a jsou čím dál záludnější,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. S problémem takovýchto praktik se setkávají téměř všechna města a obce České republiky. Také Frýdlant v předchozích měsících řešil, jakým způsobem je bude na území města řešit. „Nakonec jsme se přiklonili k tomu nejjednoduššímu řešení – prostému nařízení, že na území města Frýdlant je pouliční a podomní prodej naprosto zakázán a nepřijatelný. Dáváme tím jasně najevo, že pro město je tento prodej nepřípustný.  Apelujeme na všechny, aby si uvědomili, že praktikami „šmejdů“ jsme ohroženi všichni, ale nejrizikovější skupinou jsou senioři, kteří se umějí jen velmi málo nátlaku bránit,“ podotkl starosta města.

Město Frýdlant se snaží obyvatele před nekalými praktikami „šmejdů“ co nejvíce chránit. V říjnu minulého roku například uspořádalo seminář s názvem Neotvírejte!, kde si povětšinou senioři vyslechli rady Sdružení ochrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. a také Policie ČR, jak se nevítaným prodejcům postavit, nebo jak postupovat v případě, že již nějakou nevýhodnou smlouvu uzavřeli.

Nařízení města Frýdlant č. 1/2017

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Rada města Frýdlant se usnesla na své 67. schůzi konané dne 27. 02. 2017 na základě zmocnění v ust. § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Frýdlant mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Článek II.
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) podomním prodejem – prodej či poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů, budov, apod.;

b) pochůzkovým prodejem – nabídka, prodej a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo bez prodejního zařízení (přímo z ruky), při kterém je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech2. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě.

Článek III.
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území města Frýdlantu je podomní a pochůzkový prodej zakázán.

Článek IV.
Druh prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) pochůzkový prodej realizovaný při veřejných kulturních, sportovních a jiných podobných akcích, slavnostech,

c) prodej zemědělských a chovatelských produktů.

Článek V.
Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Liberec. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle účinných právních předpisů.

Článek VI.
Účinnost

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2017.
——————

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

(3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest