V pátek 21. 7. 2017 budou zahájeny stavební práce na místní komunikaci ulice Husova ve Frýdlantu. Provádění stavebních prací na inženýrských sítích a následná oprava komunikace si vyžádá úplnou uzavírku ulice Husova v křižovatce s ulicí Nerudova a V Úvoze (křižovatka u železářství).

V ulici Husova bude obousměrný provoz a vjezd bude umožněn až ke staveništi, t. j. přibližně k základní škole.

Část ulice Husova od křižovatky s ulicí Okružní až po staveniště (od pošty k bowlingu) bude dočasně obousměrná, vjezd však bude umožněn jen dopravní obsluze. Rovněž do ulice Nerudova (kolem plynárny)  bude umožněn vjezd jen dopravní obsluze (je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost).

Řidičům připomínáme jejich povinnost dbát  na dodržování pravidel silničního provozu a parkovat svými vozidly jen na pozemních komunikacích, kde jim to obecná úprava silničního provozu nebo dopravní značení dovoluje. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy; v ulici Nerudova nebo v ulici Husova (od pošty k bowlingu) tedy nebude možné zaparkovat.

Věříme, že se řidiči tomuto dočasnému dopravnímu omezení téměř v centru města přizpůsobí a obecní či státní policie zde nebude muset řešit žádné přestupky.

Uzavírka by měla skončit v první polovině září.

MÚ Frýdlant, odbor dopravy
Ivana Bucharová

 

Pin It on Pinterest