Párová výuka jako součást pracovní náplně školního speciálního pedagoga

Za velmi dobrý start v roli školního speciálního pedagoga považuji depistáž (za účasti vedení školské instituce). Poté se vytvoří rozvrh, který obsahuje účast ve vyučování, hodiny reedukace, konzultace se žáky, rodiči a pedagogy. Patří sem i besedy a odborné přednášky, které přispívají objasnění role (na úplném začátku pozice na škole) a právě probíhající činnosti.

Chcete se stát úspěšným školním speciálním pedagogem?, potom nesmí v činnostech chybět vymezení cílů a využívání jiných forem vyučování. A co se rozumí pod pojmem motivace? Když opouštíme neúčinné konzervativní formy vyučování, vnášíme vlastní aktivitu žáků a vytváříme milé prostředí.

Pravidelné uplatňování organizačních forem a metod přináší skutečné výsledky. Jasný vhled, záměr, cíle a zhodnocení se zpětnou vazbou zároveň s vývojem párové výuky (učitel předmětu, školní speciální pedagog) je jistý krok pro využívání jiných forem vyučování – jako jsou například: projektové, kooperativní, individualizované, skupinové a otevřené.

Mou oblíbenou formou organizace ve vyučování je otevřené. Otevřené vyučování má úžasné charakteristické rysy, mění se tradiční atmosféra a prostředí. V otevřeném vyučování můžeme uplatňovat individualizované, skupinové i frontální. To znamená, že nezapomíná i na formy osvědčené.

Vybraná metodika s větnými členy je vhodnou alternativou – pro práci se všemi žáky a zároveň vyvíjíme pozitivní naladění celého kolektivu. Metodika je realizována za účasti školního speciálního pedagoga a učitele předmětu český jazyk.
Co se rozumí pod pojmem činnosti v kruhu? Na elipse se spolu shromáždíte a sdělíte si, jaký bude průběh hodiny. Žáci na sebe vidí, tím se prohlubují vztahy a podporujete přirozenou komunikaci. Práce v kruhu má více funkcí: probírání nového učiva, vyprávění si o zážitcích, opakování učiva, zkoušení žáků, příprava materiálů pro práci a dalši jiné funkce.

Konkrétní obsah aktivity popisuji podrobněji v tabulkách 1,2.

Doporučení: hlídat čas, žáci neruší průběh na elipse, chování nyní neřešíme, vhodné max. 5členná skupina.

V tabulkách 1, 2 jsou vypracované vzory pro karty ke kopírování. Karty umožňují přehlednost a rychlý náhled do výuky – co konkrétně se žáky probíráte. Okopírované karty rozdáte do skupin, obdrží arch papíru a po vyhotovení úkolu své výstupy prezentují. Učitel kontroluje – poté, skupina si zapisuje bezchybně do šešitu.

Je tedy nutné pracovat s pravidly, například: všechny skupiny pracují se stejným materiálem, určení času pro práci a prezentaci (čas dodržíme), po prezentacích žáci zapisují do svých sešitů. Zdržíme se veškerých negativních komentářů.

Doporučení: při prezentaci nehodnotit. Jde o snahu správného pochopení látky všech žáků v hodině.

Během prezentace učitel zjišťuje pozorováním porozumění látky a zpětnými otázkami. V případě nepochopení, žákovi se umožní čas pro opakování. Spolupracujeme se školním speciálním pedagogem. Opakování nové látky se žákem může probíhat na koberci (vlastní úprava třídy), popř. v lavici pro individuální práci s ním (vlastní úprava třídy). Se žákem může pracovat i spolužák. Je dobré se vyvarovat neprofesionálnímu jednání, jako například direktivnímu (ponižujícímu …), hovorově napsané: „proboha – co to píšeš?, Martine oprav mu ty chyby!, ty jsi chytrý chlapec…, tak mi to tu neustále opakujeme a mladý pán to nepochopil…“.

Některé vybrané klady otevřeného vyučování:

Pracují všichni za předpokladu dovednosti učitele – chuť k práci více posílit (přirozená autorita).

Sociální vztahy se utužují.

Psychické problémy ubývají.

Žáci mění i role činnostní, učitel také.

Žák je aktivní.

Učitel je pomocníkem všech, popř. jednotlivci a pozorovatelem.

Speciální pedagog je pomocníkem, pozorovatelem, popř. koordinátorem či přímo žákovi v hodině odborně pomáhá (reedukace…).

Žák více prohlubuje své dovednosti. Ustupuje z popředí upozorňování schopnostních rozdílů, dovednosti se přirozeně podporují (Jinak myšleno: Každý má šanci se projevit.).

Neuvažujeme, kdo to umí či neumí.

Materiály vyhotoví žáci.

Motivací je vlastní aktivita každého z nás.

Nevyvolává se v lavicích – odpor k učení ubývá.

Nechodí se jednotlivě k tabuli (ubývá stres).

Ubývá monolog učitele předmětu.

Vědomosti žáků jsou trvalé, hlubší.

Některé možné zápory otevřeného vyučování:

Sociální vztahy se vyhrotí, z toho vyplývají obavy učitele – nepouštět se do toho.

Nezkušenost.

Neudržitelná kázeň – hluk.

Časová rozpracovanost, která se vnímá jako stres.

Úprava třídy.

Nezkušenost s párovou výukou se školním speciálním pedagogem (předsudky).

Tabulka 1 – přehled: Přísudek může být vyjádřen:
1. jednoduchým slovesným tvarem

(doplněn

se zvratným zájmenem)

vidíme

povídáme si

2. složeným slovesným tvarem

(určitý slovesný tvar, pomocné sloveso v určitém tvaru, infinitiv slovesa, jmenná část)

tvary budoucího času a minulého času

plaval jsem

tvary podmiňovacího způsobu

dokázal bych

přísudek jmenný se sponou

bude královnou

další tvary s pomocnými slovesy

smíš řídit

3. citoslovcem přísudek je vyjádřen citoslovcem – místo slovesem

Pes haf.

Tabulka 2: Větné členy
Jednoduché pokyny pro žáky: Druhy přísudku

– pracuj s přehledem

a) pracuj s první částí jednoduchým slovesným tvarem (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

b) pracuj s druhou částí… (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

c) pracuj s třetí částí… (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

Závěrem:

Z toho vyplývá, že školní speciální pedagog je zkušený pracovník, který pracuje zčásti jako psycholog. Z předních činností jsou: speciálně pedagogická, psychologická diagnostika, edukace, reedukace, kompenzace, inkluze, integrace a především terapeutické – formativní postupy, video-trénink, poradenská činnost a asistence.

Být úspěšným školním speciálním pedagogem je nutnost používat takové metody, které čelí konzervativnímu přístupu k žákům. Pedagogické cíle (např. naučit se větné členy, druhy vět, slovní druhy apod.) v otevřeném vyučování můžeme měnit, popřípadě postupy s využitím dalších variant.

Napsala: Mgr. Helena Pálová,

speciální pedagožka a předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s. v Hejnicích, 12.11.2017

 

Pin It on Pinterest