fbpx

Párová výuka jako součást pracovní náplně školního speciálního pedagoga

Za velmi dobrý start v roli školního speciálního pedagoga považuji depistáž (za účasti vedení školské instituce). Poté se vytvoří rozvrh, který obsahuje účast ve vyučování, hodiny reedukace, konzultace se žáky, rodiči a pedagogy. Patří sem i besedy a odborné přednášky, které přispívají objasnění role (na úplném začátku pozice na škole) a právě probíhající činnosti.

Chcete se stát úspěšným školním speciálním pedagogem?, potom nesmí v činnostech chybět vymezení cílů a využívání jiných forem vyučování. A co se rozumí pod pojmem motivace? Když opouštíme neúčinné konzervativní formy vyučování, vnášíme vlastní aktivitu žáků a vytváříme milé prostředí.

Pravidelné uplatňování organizačních forem a metod přináší skutečné výsledky. Jasný vhled, záměr, cíle a zhodnocení se zpětnou vazbou zároveň s vývojem párové výuky (učitel předmětu, školní speciální pedagog) je jistý krok pro využívání jiných forem vyučování – jako jsou například: projektové, kooperativní, individualizované, skupinové a otevřené.

Mou oblíbenou formou organizace ve vyučování je otevřené. Otevřené vyučování má úžasné charakteristické rysy, mění se tradiční atmosféra a prostředí. V otevřeném vyučování můžeme uplatňovat individualizované, skupinové i frontální. To znamená, že nezapomíná i na formy osvědčené.

Vybraná metodika s větnými členy je vhodnou alternativou – pro práci se všemi žáky a zároveň vyvíjíme pozitivní naladění celého kolektivu. Metodika je realizována za účasti školního speciálního pedagoga a učitele předmětu český jazyk.
Co se rozumí pod pojmem činnosti v kruhu? Na elipse se spolu shromáždíte a sdělíte si, jaký bude průběh hodiny. Žáci na sebe vidí, tím se prohlubují vztahy a podporujete přirozenou komunikaci. Práce v kruhu má více funkcí: probírání nového učiva, vyprávění si o zážitcích, opakování učiva, zkoušení žáků, příprava materiálů pro práci a dalši jiné funkce.

Konkrétní obsah aktivity popisuji podrobněji v tabulkách 1,2.

Doporučení: hlídat čas, žáci neruší průběh na elipse, chování nyní neřešíme, vhodné max. 5členná skupina.

V tabulkách 1, 2 jsou vypracované vzory pro karty ke kopírování. Karty umožňují přehlednost a rychlý náhled do výuky – co konkrétně se žáky probíráte. Okopírované karty rozdáte do skupin, obdrží arch papíru a po vyhotovení úkolu své výstupy prezentují. Učitel kontroluje – poté, skupina si zapisuje bezchybně do šešitu.

Je tedy nutné pracovat s pravidly, například: všechny skupiny pracují se stejným materiálem, určení času pro práci a prezentaci (čas dodržíme), po prezentacích žáci zapisují do svých sešitů. Zdržíme se veškerých negativních komentářů.

Doporučení: při prezentaci nehodnotit. Jde o snahu správného pochopení látky všech žáků v hodině.

Během prezentace učitel zjišťuje pozorováním porozumění látky a zpětnými otázkami. V případě nepochopení, žákovi se umožní čas pro opakování. Spolupracujeme se školním speciálním pedagogem. Opakování nové látky se žákem může probíhat na koberci (vlastní úprava třídy), popř. v lavici pro individuální práci s ním (vlastní úprava třídy). Se žákem může pracovat i spolužák. Je dobré se vyvarovat neprofesionálnímu jednání, jako například direktivnímu (ponižujícímu …), hovorově napsané: „proboha – co to píšeš?, Martine oprav mu ty chyby!, ty jsi chytrý chlapec…, tak mi to tu neustále opakujeme a mladý pán to nepochopil…“.

Některé vybrané klady otevřeného vyučování:

Pracují všichni za předpokladu dovednosti učitele – chuť k práci více posílit (přirozená autorita).

Sociální vztahy se utužují.

Psychické problémy ubývají.

Žáci mění i role činnostní, učitel také.

Žák je aktivní.

Učitel je pomocníkem všech, popř. jednotlivci a pozorovatelem.

Speciální pedagog je pomocníkem, pozorovatelem, popř. koordinátorem či přímo žákovi v hodině odborně pomáhá (reedukace…).

Žák více prohlubuje své dovednosti. Ustupuje z popředí upozorňování schopnostních rozdílů, dovednosti se přirozeně podporují (Jinak myšleno: Každý má šanci se projevit.).

Neuvažujeme, kdo to umí či neumí.

Materiály vyhotoví žáci.

Motivací je vlastní aktivita každého z nás.

Nevyvolává se v lavicích – odpor k učení ubývá.

Nechodí se jednotlivě k tabuli (ubývá stres).

Ubývá monolog učitele předmětu.

Vědomosti žáků jsou trvalé, hlubší.

Některé možné zápory otevřeného vyučování:

Sociální vztahy se vyhrotí, z toho vyplývají obavy učitele – nepouštět se do toho.

Nezkušenost.

Neudržitelná kázeň – hluk.

Časová rozpracovanost, která se vnímá jako stres.

Úprava třídy.

Nezkušenost s párovou výukou se školním speciálním pedagogem (předsudky).

Tabulka 1 – přehled: Přísudek může být vyjádřen:
1. jednoduchým slovesným tvarem

(doplněn

se zvratným zájmenem)

vidíme

povídáme si

2. složeným slovesným tvarem

(určitý slovesný tvar, pomocné sloveso v určitém tvaru, infinitiv slovesa, jmenná část)

tvary budoucího času a minulého času

plaval jsem

tvary podmiňovacího způsobu

dokázal bych

přísudek jmenný se sponou

bude královnou

další tvary s pomocnými slovesy

smíš řídit

3. citoslovcem přísudek je vyjádřen citoslovcem – místo slovesem

Pes haf.

Tabulka 2: Větné členy
Jednoduché pokyny pro žáky: Druhy přísudku

– pracuj s přehledem

a) pracuj s první částí jednoduchým slovesným tvarem (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

b) pracuj s druhou částí… (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

c) pracuj s třetí částí… (přečti, vymysli jiné tvary, zapiš do sešitu)

Závěrem:

Z toho vyplývá, že školní speciální pedagog je zkušený pracovník, který pracuje zčásti jako psycholog. Z předních činností jsou: speciálně pedagogická, psychologická diagnostika, edukace, reedukace, kompenzace, inkluze, integrace a především terapeutické – formativní postupy, video-trénink, poradenská činnost a asistence.

Být úspěšným školním speciálním pedagogem je nutnost používat takové metody, které čelí konzervativnímu přístupu k žákům. Pedagogické cíle (např. naučit se větné členy, druhy vět, slovní druhy apod.) v otevřeném vyučování můžeme měnit, popřípadě postupy s využitím dalších variant.

Napsala: Mgr. Helena Pálová,

speciální pedagožka a předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s. v Hejnicích, 12.11.2017

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close