1

Ve středu 16. 9. 2015 se v 10.00 slavnostně otevře za účasti ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce zrevitalizovaný úsek řeky Smědé. Sraz všech zájemců je u dokončeného díla cca 100m pod chatou Smědava. Zaparkovat bude možné přímo u chaty na vyznačeném parkovišti. Během slavnostního otevření bude příležitost si nejen prohlédnout současný stav, ale být i při symbolickém vypuštění ryb. Připraveno bude také drobné občerstvení.

Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby obývající její balvanitý tok (pstruh potoční a siven americký). V loňském září byla zahájena náprava tohoto stavu a to ve spolupráci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Vše probíhalo pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu a aktivní podpory Lesů České republiky, s.p., které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe a ČHMÚ. Všechny organizace se dokázaly domluvit a vzájemně si vyšly vstříc. Práce se nyní povedlo dokončit a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a horní úsek řeky Smědé je již pro ryby průchodný . Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Nynější přírodní balvanitý tok přispívá k žádoucímu zpomalení odtoku vody z krajiny. Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok vody.

Finanční prostředky ve výši 4,1 mil. Kč se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí a vlastní podíl ve výši 551 tis. Kč hradila nadace prostřednictvím svých dárců, bez kterých by byl celý záměr jen obtížně realizovatelný.

O nevhodném stavu se vědělo již delší dobu. Před třemi lety se začalo pracovat na projektové dokumentaci, kterou připravila společnost VRV, a.s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny samotné stavební práce realizované libereckou firmou HBAPS, s.r.o. Současný stav, který je přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny.

Řeka Smědá pramení v jizerskohorských rašeliništích, u chaty Smědava se stékají její jednotlivé přítoky, dále pokračuje do obcí Bílý Potok, Hejnice, Raspenava nebo Frýdlant a vlévá se do Lužické Nisy. Celková délka toku činí 51,9 km a plocha povodí je 331 km2.

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                                         tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz

                           Kamil Farský, oddělení Správy CHKO Jizerské hory

                                         tel: 721 348 445, email: kamil.farsky@nature.cz

                          Kateřina Bednářová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

                  

Pin It on Pinterest

Share This