ŠOLYMPUS DIGITAL CAMERAkolní speciální pedagog patří mezi poradenské pedagogické pracovníky ve školství. Pomáhá studentům nalézat vztahy mezi jejich cíli učení a vhodnými učebními strategiemi (navrhuje učební strategie učitelům); klade důraz na učební výkony v průběhu vyučovací hodiny; motivuje žáky ke zhodnocení tématu, co se naučili, čemu rozumí či nikoliv; podporuje učitele a nabízí ve vyučovacích hodinách časté využívání aktivizujících metod (metody diskusní – prezentační, situační – inscenační).

    Poradenský pracovník klade důraz na časté a pravidelné využívání komplexních výukových metod. Mezi komplexní metody především patří skupinové, individuální, individualizované – student není řízen učitelem, ale programem vytvořeným učitelem, samostatné práce studentů, kooperativní – rozvoj sociálních vazeb mezi studenty i učiteli. Speciálně-pedagogickými metodami (pomůckami), které jsou uplatňovány ve vyučování, se vnáší pozitivní atmosféra a snaha, ve spolupráci s učitelem daného předmětu, zmírňovat právě probíhající či dlouhodoběji vypozorované negativní chování žáků.

Pin It on Pinterest