upolin_horsky

Maminka s chlapcem navštívila Integrující poradnu Montessori v Hejnicích velmi pozdě. Docházel do první třídy, učil se novému, číst, psát a počítat. Vysoce vnímavé období pro snadnější podněcování k aktivitě a nápravu řeči částečně vypršelo, přesto jsem se snažila tento úsek obnovit. Vždyť řeč dítěte s vývojovou dysfázií je narušena ve všech řečových rovinách a pro její lepší vývoj se vyžaduje dlouhodobý proces pozorování s jasně vytvořeným plánem terapie. Speciálně pedagogické metody nápravy byly započaty ihned. Podněcováním k aktivitě s respektováním možnosti vývoje dítěte pomáhalo znatelněji zlepšovat jeho stav. Na úplném začátku péče, a to i k vzhledem jeho věku (dle konkrétních stávajících schopností a dovedností) jsem se zaměřila na zlepšení využívání spisovných tvarů slov a vyjádření svého záměru.

Zásadním úkolem bylo – udržet jeho schopnost myšlení a účelněji ji využívat. Přiblížit se ke změně v jeho stávajícím značně omezeném myšlení (více rozvinout logicko – konkrétní myšlení či pokusit se i o rozvinutí abstraktního) k tomu zásadně pomohly vybrané Montessori pomůcky se speciálně – pedagogickým individuálním přístupem.

Dítě s vývojovou dysfázií by nemělo pracovat samo, je nutné být mu nablízku. I blízkost učitele má být příjemná, a proto využívám trojstupňovou výuku. Pojmenovávám a jde o znovupoznává, a tím vytvářím prostor pro kontrolu jeho činnosti, zda všemu skutečně rozumí. K nové dovednosti se přidávají další složitější úkoly, které mu rozšiřují schopnost mozku – myslet.

Začala jsem úplně od začátku a hloubkově jsem nezjišťovala, co škola chlapce naučila. Bylo nutné s chlapcem pracovat po krocích i z důvodu nízké koncentrace pozornosti se zvýšenou emotivitou. Diagnosticky jsem si ověřila vše sama. Prostřednictvím hmatových Montessori písmen se chlapec naučil abecedu tiskacích, psacích malých a velkých písmen. Jednoduché říkanky tuto dovednost ještě upevnily. Například: sluchová analýza se trénovala osvědčeným logopedickým CD programem: O jako oko; Z jako zuby; král má korunu – K; mluvím, mluvím – jsem M; lenoším, lenoším – jsem L apod. Slova jsme skládali živou abecedou, pro posílení jemné motoriky a upevnění fonematického sluchu pro danou hlásku jsem použila pomůcky Logico Piccolo a další jiná logopedická CD. Dítě bylo pestrostí výuky nadšené a postupnými kroky (elementární výukou) se s radostí všemu požadovanému učilo. Vzhledem k nízké úrovni jemné motoriky jsem využila Montessori geometrickou komodu s úchyty, která zároveň posílila matematickou představivost. K dokonalejšímu uvolnění ruky chlapec často maloval temperami na velký papír. Zároveň se v této opožděné oblasti rozšiřovala slovní zásoba (snaha reagovat ve větách), a to nejen v předmětu matematiky. Vytvořila jsem klidné prostředí s individuálním přístupem.

Výsledkem práce je, že chlapec dnes umí velmi dobře celou abecedu (číst a psát – opis – přepis; dokáže číst jednodušší slova; krátké věty v textu a rozumí obsahu středně dlouhého článku v knize. Motorika v řeči se zlepšila, tím je řeč srozumitelnější (jazyk se plazí převážně ve střední rovině dutiny ústní).

Závěrem bych chtěla říci: V nejpříznivnějším období pro nápravu poruchy maminka nevyhledala odborníka. Ve vývoji dítěte se ztratily důležité roky pro optimální jeho vývoj. Na úplném počátku jsem použila tréninkový program řeči. Během poslechu si dítě hraje, pomůcky si vybírá samo a opakuje slyšená slova z CD – trénink řeči. Jinými slovy, chlapec se při práci uvolňuje, snaží se hlásky, slabiky, slova opakovat a zároveň neztrácí chuť pracovat. Pozoruje sám sebe (uvědomování si sebe, sebereflexe), sám se pobízí k opakování slovíček či spolupracuje při složitějších pokynech (posilování vnitřní motivace). Trénoval sluchovou pozornost – distribuoval, zdokonaloval si paměť pro pokyny, vykonat činnost nebo umět děj popsat.

Co je na této práci nejkrásnější? V průběhu práce s dítětem jsem se stala pozorovatelem, než aktivním učitelem. Postupnými kroky v péči došlo ke vzájemné pozitivní komunikaci s důvěrou.

Autorka Mgr. Helena Pálová, speciální pedagožka, předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s. v Hejnicích, dne 22.2.2016.

Pin It on Pinterest