Předkládám metodiku s geometrickými tělesy, kterou lze využívat k nápravě řeči  (konkrétno -abstrakce – slovní zásoba), ale především k nápravě matematické představivosti a soustředěnosti (vhodné pro děti s ADD, ADHD).

Vybraná pomůcka pro rozvoj matematické představivosti (metodika)

Geometrická tělesa malá

Materiál: různá geometrická tělesa: koule, krychle, kužel, válec, čtyřboký hranol – kvádr, ovoid, trojboký hranol, jehlan, elipsoid. Košík s dečkou.

Krabice s průměty – tři čtverce, dva kruhy, dva obdélníky, jeden rovnostranný trojúhelník, jeden ostroúhlý trojúhelník. Vhodný je tác s látkovou podložkou.

Předchozí zkušenosti: praktický život

Přímý cíl: prostorové vnímání, vnímání a rozlišování tří rozměrů těles, poznávání geometrických těles, přiřazování geometrických ploch (karty) ke geometrickým tělesům (vnímání dimenzí – dvou (karty) – (tří – ohmatávání …manipulace s tělesy).

Nepřímý cíl: samostatnost, nezávislost, soustředění, příprava na stereometrii, koordinace oko – ruka, příprava na kosmickou výchovu – spojení s předměty z přirozeného prostředí.

Body zájmu: hmatové vnímání tvarů, zrakové vnímání tvarů, zraková diferenciace tvarů, manipulace s tělesy a jejich rozdíly.

Postup: I. fáze tělesa nepojmenujeme – demonstrace Pozveme dítě k činnosti. Ukážeme mu, kde je pomůcka. Doneseme si tác a ošatku s geometrickými tělesy. Vyndáme všechna tělesa před sebe a dáme dítěti nejdříve kouli a krychli. Kouli a krychli dáme dítěti ohmatat. Zaměříme se na tvar- hrany krychle objíždíme ukazováčkem. S koulí koulíme, ohmatáváme si ji (poté i dítě) v dlani, a také koulíme s ní na koberečku. Se čtvercem manipulujeme překlápěním, posouváním po koberečku (Základní postup v pořadí těles: koule, krychle, kužel.). Tímto způsobem dítě seznamujeme s dalšími tělesy postupně. Další cvičení: Dítě diferencuje dle koulení, válení, překlápění těles.

Postup: II. fáze tělesa už pojmenováváme – třístupňová výuka – pojmenování učitelem, znovupoznání viz fáze I. A přidáme k tomu další cvičení – pomocí karet plných, vybarvených a nevybarvených základen.

Postup: III. Aktivní ovládání – dítě samo pracuje a pojmenovává. Kontrola správnosti: karty se základnami jsou totožné s podstavcem tělesa – musí být stejné (vizuální kontrola).

Věk: od 3 ½ let

Slovní zásoba: koulet, překlápět, točit, vrcholy, hrany, základna, tělesa.

Další využití a varianty:

• Manipulace a zkoumání těles; seznámení s názvy geometrických těles tělesa jsou rozdělena mezi děti (jedno dítě jmenuje tělesa, ostatní je přinášejí);

• Tělesa, jejichž pojmenování dítě zná, se vloží do koše a přikryjí šátkem (dítě nahmatá nějaké těleso, pojmenuje jej a vyjme ven).

• Určí se nějaké těleso a poté se vyhledá v přikrytém koši;

• Aplikace na okolí: dva koberce, na každém leží jedno geometrické těleso (např. válec a krychle). Dítě vyhledává v okolí podobná tělesa a přiřazuje je.

• Tělesa jsou uložena v přikrytém koši. Dítě do něj sáhne, nahmatá nějaké těleso, řekne, jestli se koulí nebo překlápí a vyjme jej.

• Dítě zavře oči, učitelka mu podá nějaké těleso, dítě jej ohmatá, vrátí učitelce zpátky a ta ho položí zpět mezi ostatní tělesa. Dítě otevře oči a musí těleso, bez toho aby si na něj sáhlo, najít.

• Dítě vytvoří množinu těles, která se jenom koulejí, množinu těles, která jenom stojí, a množinu těles, která se koulejí i stojí.

• Aplikace na okolí: dítě hledá ve svém okolí předměty, které se koulejí nebo překlápějí a odpovídajícím způsobem je zařadí.

• Dítě tvaruje jednotlivá geometrická tělesa z modelíny nebo hlíny.

• Vytištěné názvy přiřazujte geometrickým tělesům. Názvy těles napište na cedulky a přiřazujte geometrickým tělesům.

• Všechna geometrická tělesa postavíme do řady, jedno schováme a dítě hádá, které chybí.

Cvičení s geometrickými tvary (s půdorysy) a geometrickými tělesy.

Postup: Pro první seznámení – učitelka vyjme tyto destičky z krabice a položí je na stůl. Vybere jedno geometrické těleso, porovná jeho spodní stěnu s půdorysovou destičkou a přiřadí ho. Stejně postupuje s ostatními geometrickými tělesy. Tři půdorysové destičky zbudou, jelikož několik těles může mít různé půdorysy. Ty se pak dodatečně přiřadí k příslušným tělesům. Kontrola správnosti: půdorysová destička a spodní stěna tělesa se musejí překrývat. Poznámka: Měli bychom dítě nechat, aby samo objevovalo všechny kombinace.

Další cvičení: • Na libovolný půdorys postavit všechna tělesa, která se tam hodí. • Vytvořit skupinu těles s pravoúhlými podstavami a bočními stěnami • Vytvořit skupinu těles se čtvercovými podstavami a bočními stěnami. • Vytvořit řadu těles tak, aby dvě vedle sebe stojící tělesa měla vždy něco společného. • Zjistit, z kolika čtverců se skládá krychle. • Zjistit z kolika čtverců a obdélníků se skládá hranol…

Napsala: Mgr. Pálová Helena, 17.10.2016

Fotografie z praxe:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pin It on Pinterest