text2

Své představy, jak naložit s rozlehlým brownfieldem po bývalé Textilaně, přiblížili ve čtvrtek studenti technické univerzity vlastníkům pozemku, zástupcům nizozemského velvyslanectví, města Liberce a Libereckého kraje. Podle studentů by v areálu mohlo vzniknout nové centrum i soustava rybníků.

Textilana podle libereckých studentů

Možným využitím prázdného pozemku po bývalé liberecké textilní továrně Textilana, od jejíž demolice už uplynulo bezmála deset let, se ve svých projektech zabývalo dohromady osm studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Dva z nich zpracovali téma jako svou diplomovou práci, ostatní představili projekty, jež vznikly jako semestrální práce. Návrhy se rodily v Atelieru urbanismu, většina pod vedením architekta Jiřího Klokočky, který vyučuje architekturu v Belgii, kde žije po svém odchodu z tehdejšího Československa v roce 1980. Dva návrhy vznikly pod vedením Prof. Ing. Arch. Jiřího Suchomela.

Kromě holandských vlastníků areálu a zástupců nizozemského velvyslanectví se podrobně s návrhy studentů za statutární město Liberec seznámili ve čtvrtek 27. února na půdě univerzity architekt Petr Kincl z odboru hlavního architekta magistrátu města, architekt Radim Kousal za radu architektů města Liberce a také náměstek primátorky Jiří Rutkovský. „Ve vedení města vnímáme stávající a vznikající brownfieldy v Liberci jako závažný problém. Snažíme se proto v rámci možností města napomáhat jejich novému využití. Spolupráci vlastníků pozemku s fakultou architektury, Libereckým krajem a městem již při zahájení tvorby záměru vítáme, neboť tento přístup rozhodně není zatím běžným standardem,“ řekl náměstek Rutkovský.

Studenti měli při tvoření svých návrhů volnou ruku, nebyli kromě velikosti řešeného území svazováni žádným zadáním. Všichni ve svých projektech počítají s využitím části plochy pro bydlení a relaxaci. V některých projektech odsunují tramvajovou trať ze středu areálu na jeho okraj, blíž k Jablonecké ulici. „Mrzí mne, že někteří studenti nezakomponovali do svého návrhu tramvajovou trať tak, jak byla nově realizována. Připadá mi, že posunutím kolejí studenti utíkají před realitou. Mně se nejvíc líbil projekt, který vymezuje plochu v údolí pod přehradou jako park,“ poznamenal architekt Jiří Plašil, který byl za město Liberec přizván na prezentaci studentských projektů jako tvůrce nového územního plánu města Liberce.

„Je škoda, že si žádný ze studentů si nevybral jako téma možnost umístění krajské nemocnice do areálu bývalé Textilany, což byl jeden ze základních záměrů, které jsme chtěli od fakulty prověřit a napomohlo by to rozhodování o výběru vhodné lokality pro krajskou nemocnici,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro rozvoj.

Jak vysvětlil architekt Jiří Klokočka, projektovat takové specifické zařízení, jakým je nemocnice, vyžaduje hlubší a delší přípravu, než studenti pro své práce měli. Podle Klokočky se studenti úkolu zhostili dobře a jejich úroveň i myšlení se dá srovnat s úrovní posluchačů architektury v Belgii.

„O zpracování návrhů nás požádali majitelé areálu. Projekty ovšem berou pro sebe jenom jako inspiraci, jako nápady, ze kterých by mohli někdy těžit. Mne osobně zaujal návrh ruské studentky Alexandry Pinaevy. Plochu areálu by tvořil jeden velký trávník, neboť všechny budovy by autorka zapustila pod zem. Příjemně mne překvapily také obě Portugalky, které projekt pojaly v porovnání s ostatními spíš jako umělecké dílo,“ vysvětlil Jiří Klokočka.

Své projekty představili – Barbora Obrtlíková, Věra Palánová, Klára Paterová, Alexandra Pinaeva, Daniela Alves Sousa, Daniela Sofia Sousa, Ondřej Štěpán a Aleš Valášek. Věra Palánová a Ondřej Štěpán zpracovali téma jako své diplomové práce. Autoři projektů se zabývali nejen samotnou plochou areálu bývalé Textilany. Snažili se také o co nejvhodnější začlenění svých architektonických nápadů do okolí, tedy aby jejich navržené stavby ladily s tím, co stojí na sousedních pozemcích. To znamená, že své návrhy neomezovali jen územím bývalé Textilany.

LIBEREC | Architekt. model areálu 1

Ondřej Štěpán, Věra Palánová, ale i Daniela Alves Sousa a další autoři se snažili navrhnout takové využití pozemku, aby zde byl celých 24 hodin život, aby sem jen nejezdili lidé po práci přespávat, jako to bývá na panelových sídlištích. Proto poměrně velkou část plochy zaplnili zelení, parky a případně celou soustavou rybníků.

„Navrhl jsem zde rybníky sladkovodní a mořské, a ty by mohly být doplněním expozic zoologické a botanické zahrady,“ prozradil Ondřej Štěpán, jehož návrh obytné části kopíroval do určité míry model uliček v centru města.

Daniela Alves Sousa ve svém návrhu vytvořila na ploše po bývalé Textilaně nový typ městského centra, v kombinaci s parkem, zelení a rybníky. Obytné části v jejím projektu vévodí široký bulvár se vzrostlými stromy, olemovaný kromě malých obchůdků v přízemí domů i kulturními sály, například malou galerií nebo divadlem či koncertním sálem.

„Mým cílem bylo nejen, aby to zde žilo po celých 24 hodin každý den. Snažím se přivést do této lokality také obyvatele z okolních sídlišť,“ zdůraznila Daniela Alves Sousa.

Na představení návrhů navázala řízená panelová diskuse, kdy všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit své požadavky, názory a postoje. Diskusi byl přítomni zástupci Libereckého kraje, zejména hejtman LK Martin Půta. Liberecký kraj nemá ještě stanovisko ke zvažovaným variantám umístění nemocnice ani nemá jiný záměr v tomto území.

Nyní už bude na samotných majitelích areálu, jestli některé nápady studentů, čím zaplnit plochu po Textilaně, v budoucnu využijí.

„Projednám s univerzitou možnost zveřejnění návrhů studentů na internetových stránkách města tak, abychom také odborné i laické veřejnosti umožnili zapojení do přípravy záměru. Kromě potřebné rekreační funkce části plochy je nejdůležitějším aspektem, aby byl výsledný záměr využití realizovatelný a to v přiměřeně dlouhé době. Vhodným využitím zmizí jeden z vážných problémů, který trápí liberecké občany. Majitel pozemku jedná s univerzitou o možnosti využití areálu pro představení různých studentských prací, uvidíme, jestli se povede alespoň úprava pro dočasné využití areálu v nejbližší době realizovat,“sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky.

Zdroj: Liberec mě baví

Pin It on Pinterest