V návaznosti na uzavření mezivládní dohody o spolupráci k řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów mezi Českou republikou a Polskou republikou se v úterý 5. dubna 2022 uskutečnila diskuse o aktuálním stavu přípravy opatření v zásobování pitnou vodou na Hrádecku, Chrastavsku a Frýdlantsku. Akci uspořádala Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská společnost, které prezentovaly konkrétní opatření směřující k zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti dotčené těžbou v polském dole Turów.

Prezentace a následné diskuse se starosty dotčených obcí se zúčastnila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Severočeskou vodárenskou společnost zastupovali předseda představenstva Tomáš Indra, členové představenstva David Votava a Bronislav Špičák a předseda dozorčí rady Petr Beitl. Za Frýdlantskou vodárenskou společnost se jednání zúčastnili předseda představenstva Dan Ramzer a ředitel Petr Olyšar.

Zástupci vedení obou vodárenských společnosti představili opatření, které SVS a FVS připravují. Jedná se o soubor osmi investičních akcí, z nichž některé budou realizovány samotnými obcemi. Mezi tyto akce patří například rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a výstavbu vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Na Frýdlantsku se počítá s rozšířením kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudováním vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a se zvýšením kapacity vodovodních řadů a vodojemů v oblasti. Investiční akce jsou připraveny, v diskusi se proto hovořilo převážně o možnostech financování. Plánované realizační náklady činí téměř 1,6 miliardy korun. Na inženýrsko-projektovou činnost bylo již vynaloženo přes 25 milionů korun. Na ni přispělo 70 procenty Ministerstvo zemědělství a 10 procenty Liberecký kraj.

„Za předpokladu zajištění stoprocentního financování ze strany státu je možné realizaci zahájit již příští rok, akce jsou vesměs připraveny na zahájení výběrového řízení na zhotovitele,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

„I přesto, že FVS není v přípravě investičních akcí obdobně daleko, dokončení akcí na Frýdlantsku předpokládáme nejpozději v roce 2030,“ doplnil předseda představenstva FVS Dan Ramzer.

„Za dnešní pracovní schůzku jsem velmi rád. Dohodli jsme se, že financování bude vícezdrojové. Veškeré náklady tedy nebudou pouze na Libereckém kraji, ale také na jednotlivých obcích, které se budou peníze snažit získat z dotací, ale také na státu, který je připraven připojit se částečně k zaplacení některých nákladů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Ministryně Hubáčková a ministr Nekula informovali o možnostech financování ze státních zdrojů. Liberecký hejtman Martin Půta zase o Fondu Turow, kde jsou uloženy prostředky, které kraj získal od polské vlády a společnosti PGE jako kompenzaci za škody způsobené těžbou uhlí v dole Turów u česko-polské hranice a v němž je 35 milionů eur. Tyto peníze jsou určené na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v příhraničních oblastech dotčených těžbou a také na monitoring dopadů těžby.

Tisková zpráva: Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská společnost

Mgr. Andrea Fulková
Liberecký kraj
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332
739541549

Pin It on Pinterest