Liberecký kraj dlouhodobě chrání oprávněné zájmy obyvatel Hrádecka a Frýdlantska v souvislosti s negativními vlivy rozšiřující se těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Proto žádal kraj o soustavný monitoring hluku a polétavých částic v těsném sousedství dolu. Výsledky ukázaly, že vliv dolu není ani v jednom ze sledovaných případů zanedbatelný.

Ministerstvo životního prostředí zadalo Národní referenční laboratoři pro komunální hluk při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě monitoring hluku a Českému hydrometeorologickému ústavu monitoring koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5.

„Výsledky obou těchto měření ukazují, že vliv dolu na obyvatele a krajinu je zejména co se týče hluku nepopiratelný, ale stále v limitech českých zákonů. Pokud bychom měli být přísnější, tak je aktuálně potřeba začít změnu limitů i pro české původce hluku,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „V rámci výsledků průměrných ročních koncentrací polétavých částic byly v roce 2021 dodrženy všechny sledované imisní limity pro ochranu lidského zdraví, které stanoví zákon o ochraně ovzduší.“

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 na měřící stanici Uhelná dosahovaly 15,8 µg.m−3 (hodnota imisního limitu je přitom 40 µg.m−3). Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 dosahovaly 11,0 µg.m−3 (hodnota imisního limitu je 20 µg.m−3). Dodržen byl také imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic, u které je přípustné 35 překročení za rok a za porušení se tak považuje až 36. roční překročení. Na měřící stanici Uhelná došlo v roce 2021 pouze ke čtyřem překročením tohoto limitu. „Dvě z toho zapříčinilo místním ovlivnění nebo místního ovlivnění a špatné rozptylové podmínky,“ dodal radní Židek.

Monitoring hluku pokračoval od roku 2020 na stanicích v Oldřichově na Hranicích a na Uhelné. „Velmi důležitým poznatkem vycházejícím z tohoto měření je fakt, že po zahájení mezivládních jednání na jaře roku 2021 došlo ke snížení hlukové zátěže z dolu Turów,“ řekl Václav Židek. Ze závěrečné zprávy zdravotního ústavu rovněž vyplývá, že v některých dnech dochází na měřících místech k překračování limitů hluku 40 dB. Ve dvou případech hodnota hluku také překročila hygienický limit s tónovou složkou pro noční čas po dobu jedné hodiny, která je stanovena hranicí 35 dB. „Měření rovněž ukázalo, že mezi roky 2020 a 2021 došlo k mírnému snížení dlouhodobé hlukové zátěže,“ potvrdil radní Václav Židek. Vedlejší zdroje hluku, tj. doprava na silnici Sieniawka–Bogatynia a větrný park na Kamenném vrchu, jsou dle výsledků posuzovány jako nevýznamné.

„Pro mě je jedním z hlavních přínosů jednání mezi českou a polskou vládou skutečnost, že Česká republika poprvé kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. To nikdy v historii nebylo. Právě chybějící data jsou slabým článkem pro případné spory se společností PGE. V případě, že budou limity překročeny, máme záruky na základě mezinárodní smlouvy a také možnost se obrátit na soudy,“ dodal hejtman Martin Půta.    

Monitoring hluku se uskutečnil celkem pětkrát, a to ve vybraných sedmi až osmidenních obdobích od dubna až do listopadu 2021. Vzhledem k tomu, že prakticky nepřetržitý hluk z dolu nyní přichází na české území jako zbytkový hluk, bylo měření prováděno pouze v noci od 22.00 do 6.00.

Poprvé si měření hluku na česko-polských hranicích objednal Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě – Národní referenční laboratoře pro komunální hluk v roce 2019. Měření polétavých částic pokračuje i v letošním roce.

Monitoring hluku by měl pokračovat i v tomto roce. Ministerstvo životního prostředí v současné době dokončuje plán monitoringu na rok 2022 s Národní referenční laboratoří, která je připravena zajišťovat monitoring hluku v dotčeném území i v následujících letech.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj
485226307
770134419

Jizerská nota 2022

Folkový festival Jizerská nota se zabydlel v Hejnicích od roku 1981 a letos se koná jeho 41. ročník. Dvoudenní festival pořádá v areálu hejnického autokempu zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice. Cílem festivalu...

číst více

Frýdlant hledá vánoční strom roku 2022

S dostatečným předstihem se Město Frýdlant začíná připravovat na vánoční svátky. Mimo jiné hledá také nejvhodnější vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka. „Obracíme se proto opět na obyvatele Frýdlantu, kteří mají na zahradě či na svém pozemku...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X